77 mln złotych na program „Dostępny samorząd – granty”

Od lewej: Dorota Habich - zastępca prezesa zarządu ds. programowych PFRON, Krzysztof Michałkiewicz - prezes zarządu PFRON, Andrzej Trzęsiara - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA

77 milionów złotych ma zostać rozdysponowanych w formie grantów w ramach nowego projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd – granty”. Jego realizacja jest związana z obowiązującymi od września nowymi przepisami dot. dostępności usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Maksymalne wsparcie z tego projektu może wynieść 250 tysięcy złotych – granty mogą zostać wykorzystane na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, w tym wydatki w ramach cross‐financing i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych.

– Wspieranie dostępności przestrzeni publicznej to jeden z kluczowych obszarów działalności PFRON. Z myślą o osobach z różnymi potrzebami uruchamiamy kolejny projekt, który pozwoli sprawić, że polskie miasta, a w nich obiekty użyteczności publicznej, staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inicjatywie PFRON pomoże samorządowym jednostkom spełnić wymogi dostępności określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Kołobrzeg: dyskutowano o lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Przeczytaj następny

Wręczono nagrody w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page