Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. Oblicz korzyść zatrudnienia osoby z orzeczeniem

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych często wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca pracy. Trzeba też pamiętać, że w przypadku znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pracownik zyskuje dodatkowe przywileje. Jednak pracodawcy nie zostają sami i mogą liczyć na wsparcie finansowe z PFRON-u. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych.

W poniższym artykule „Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej” przedstawiamy sposoby na wyliczenie płac osób niepełnosprawnych oraz poruszamy inne zagadnienia związane z ich zatrudnieniem

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego a koszt zatrudnienia pracownika

Kwota, którą osoba zatrudniona otrzymuje na konto, nie jest całkowitym kosztem płacy, ponoszonym przez pracodawcę. Na wynagrodzenie brutto pracownika składają się też: podatek dochodowy i obowiązkowe składki, takie jak emerytalna i rentowa, czy wpłaty na Fundusz Pracy. Firma płaci więc zdecydowanie więcej, niż wynosi rzeczywista wypłata. Koszty te nie zależą od schorzenia. Tyle samo płaci się za pracownika sprawnego, jak i osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Żeby w szybki i prosty sposób dowiedzieć się, jak wysoka będzie pensja netto i ile faktycznie będzie kosztowało wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego, wystarczy skorzystać z kalkulatora dofinansowań PFRON.

Aplikacja wyliczy wszystkie wartości – netto, brutto i całkowity koszt. Wskaże też wysokość dofinansowania dla pracodawcy.

Wynagrodzenie dla osób niepełnosprawnych – wysokość składek obowiązkowych

Suma kosztów płacy zawsze jest wyższa niż rzeczywiste zarobki pracowników. Kwota zawarta w umowie o pracę to wypłata brutto, na którą składają się:

 • wartość pensji netto,
 • składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • składka na PPK (opcjonalnie, jeśli pracownik przystąpi do programu).

Dodatkowo część kosztów finansowana jest przez firmę zatrudniającą. Do całkowitej wysokości płacy zalicza się:

 • składka rentowa i zdrowotna (w określonej ustawowo wysokości),
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Łączne składki odprowadzane są zależne od wymiaru etatu i wysokości wynagrodzenia pracownika, którego stanowią procentową wartość.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem w różnym stopniu

W przypadku wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wysokość składki wypadkowej i pozostałe koszty obliczane są według tego samego schematu, co dla wszystkich zatrudnionych. To powoduje, że osoby niepełnosprawne zarabiające tyle samo, co ich sprawni koledzy, otrzymają taką samą wypłatę.

Minimalne wynagrodzenie dla zatrudnionych na etacie jest określone w Kodeksie Pracy i podlega okresowej waloryzacji. Przyczynia się to też do zmian wysokości dotacji dla prowadzących działalność gospodarczą. Dokładne sumy, w tym płacę netto, można poznać dzięki kalkulatorowi dofinansowań. Aplikacja ta służy zatem nie tylko pracodawcom. Także ci, którzy chcą podjąć pracę, mogą się z niego dowiedzieć, jak wysoka będzie ich wypłata, jeśli znają jedynie kwotę brutto podaną na umowie o pracę.

Kto może dostać dofinansowanie na pracownika

Tym, co ulega największym zmianom w kalkulatorze PFRON, po uzupełnieniu wszystkich danych, jest kwota miesięcznego dofinansowania. Do jej wyliczenia potrzebne jest wpisanie składki wypadkowej, stopnia niepełnosprawności pracownika oraz określenie czy występują schorzenia specjalne.

Jednak nie wszystkim pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych przysługuje dopłata z PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Otrzymać je mogą właściciele firm, które:

 • zatrudniają mniej niż 25 osób,
 • zatrudniają powyżej 25 osób, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie powyżej 6%,
 • dokonują terminowego opłacania składek na ZUS i PFRON,
 • są zakładem pracy chronionej.

Warunki te mają zapobiegać zatrudniania osób niepełnosprawnych tylko dla zysków. Ich aktywizacja na rynku pracy powinna być efektywna, bez negatywnego wpływu na sytuację sprawnych pracowników.

Wykazanie efektu zachęty a dotacje z PFRON

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jest wykazanie efektu zachęty. Można to zrobić dwiema metodami:

 • ilościową — jeśli zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej zwiększyło się ilość etatów w danym miesiącu, w stosunku do zatrudnienia z tego miesiąca w roku poprzednim;
 • jakościową — osobę niepełnosprawną zatrudnia się na miejsce innego pracownika, pod warunkiem, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło:
 1. z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy,
 2. na mocy porozumienia stron,
 3. za wypowiedzeniem przez pracownika,
 4. z upływem terminu, na jaki została podpisana,
 5. z powodu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Konieczne jest też przestrzeganie zasad, opisanych w Kodeksie Pracy, odnoszących się do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności — jakie przywileje przysługują

Osoby niepełnosprawne mają liczne przywileje, których celem jest ułatwienie, a czasem nawet umożliwienie im normalnego życia. Także w pracy przysługuje im trochę więcej praw. Pracodawca ma obowiązek zapewnić warunki, w których łatwiej będzie wykonywać zadania służbowe. Obejmuje to dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika, czy zakup sprzętów i aplikacji ułatwiających pracę, np. program czytający dla osób niewidomych i niedowidzących.

O ile lekki stopień niepełnosprawności nie powoduje wielu różnic, tak już osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dostają więcej. Przysługuje im skrócenie wymiaru etatu z 8 do 7 godzin dziennie (z 40 do 35 godzin w tygodniu). Jednocześnie ich wynagrodzenie brutto jest równe płacom innych, zatrudnionych na tych samych warunkach. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na godziny jest wyższe.

Schorzenie specjalne i kody chorób na orzeczeniu

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest uzależniona przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawności. Więcej pieniędzy otrzymać można, jeśli u pracownika występuje schorzenie specjalne. Do tej grupy zalicza się osoby, u których zdiagnozowano:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (Kod: 12-C),
 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • epilepsję (06-E),
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Grupa ta może pełnić obowiązki tak samo dobrze, jak wszyscy. Choroby te mogą jednak powodować czasową niezdolność do pracy. Ze względu na większe potrzeby, dofinansowanie PFRON na pracowników ze schorzeniami szczególnymi jest wyższe.

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować

Ludzie z lekkim stopniem niepełnosprawności często mogą żyć niemal zupełnie normalnie. Sytuacja komplikuje się w przypadku chorób będących powodem ograniczeń. Trudności nie powinny być jednak powodem wykluczenia.

Orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności nie dyskwalifikuje na rynku pracy, choć trzeba się przygotować do takiej współpracy. Nie każdy może wykonywać wszystkie zawody. Należy wybrać taką pracę, która będzie możliwa. Wciąż jednak wiąże się to z wyższym nakładem finansowym ze strony przedsiębiorcy zatrudniającego. Dlatego pracodawca dostaje wsparcie z PFRON-u.

Praca dla niepełnosprawnych — specjalne warunki zatrudnienia

Koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników są obliczone według tych samych reguł. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy ze schorzeniem szczególnym lub mających ograniczenia ruchowe, pojawiają się dodatkowe wydatki jak przystosowanie miejsca pracy do potrzeb nowego członka zespołu i koszty rehabilitacji zawodowej. Wymagania te pomagają spełnić liczne dotacje, m.in. dofinansowanie kosztów płacy. Ma być to zachęta do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PFRON oferuje też dopłaty w wielu innych sytuacjach.

Praca dla niepełnosprawnych w domu — czy wpływa na wysokość dofinansowania

Zdarza się, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w siedzibie firmy jest niemożliwe. W takiej sytuacji warto rozważyć pracę zdalną. Ta forma współpracy nie zmienia kosztów płacy. Na tych samych zasadach dokonuje się obliczania składek obowiązkowych. Wpisując dane w kalkulator dofinansowania PFRON, łatwo zauważyć, że praca zdalna nie wpływa na wysokość dofinansowania.

Nawet pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności może pracować poza siedzibą firmy, a dotacja nie zmieni się.

Dofinansowanie PFRON a stopień niepełnosprawności pracownika

Tym, co najważniejsze dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gotowych do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Jej dokładną wartość wyliczy kalkulator dofinansowania PFRON. Jest bowiem zależna od stopnia niepełnosprawności i wynagrodzenia brutto.

Koszty płacy osoby niepełnosprawnej mającej znaczny stopień niepełnosprawności będą niższe, niż w przypadku lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dofinansowanie zwiększa się też w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy z orzeczonymi schorzeniami specjalnymi.

Co zyska pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

Firma, która spełnia wszystkie określone warunki, uzyska dofinansowanie kosztów płacy każdego niepełnosprawnego pracownika. Dodatkowo, jeśli u jednego pracodawcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6% (w przeliczeniu na ilość etatów), to działalność gospodarczą zwalnia się z wpłat na PFRON. Czynnik ten ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu ludzi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przedsiębiorcy mogą oszczędzić w ten sposób dużo pieniędzy na składkach.

Ile wynosi dotacja na pracownika. Dofinansowania według nowych przepisów

Z każdym rokiem (a czasem częściej) pojawia się waloryzacja płac. To znaczy, że minimalne wynagrodzenie brutto i obowiązkowe składki, stanowiące procent od dochodu, rosną. Ze względu na to pracodawcy mogą liczyć na otrzymanie wyższego dofinansowania.

Problem stanowił też Polski Ład, który zmienił wysokości miesięcznych wpłat do ZUS. Kalkulator PFRON jest aktualizowany o wszystkie pojawiające się zmiany. Nie trzeba znać wszystkich przepisów, aby móc z niego efektywnie korzystać. To ważne nie tylko dla zakładów pracy, ale i samych pracowników. Mogą oni sprawdzić, ile pracodawca dostaje za zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń

Oprócz spełnienia warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi: zadbać o prawidłowe potrącenie składki w wysokości proporcjonalnej do zarobków pracowników. Nie można również zalegać z wpłatami na ZUS i PFRON.

Złamanie tych zasad lub niespełnianie efektu zachęty będzie skutkowało zaniechaniem dopłat do kosztów płacy. Warto pamiętać, że podpisanie umowy o pracę nie jest wystarczające do otrzymania dofinansowania. Zatrudnienia osoby niepełnosprawnej trzeba dokonać przede wszystkim dla podniesienia wydajności zespołu. Względy finansowe powinny być mniej istotne. W przeciwnym wypadku dopłata może zostać wstrzymana.

Jak działa kalkulator dofinansowań

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, warto sprawdzić, ile wyniesie kwota dofinansowania. To jednak niejedyna informacja, jaką wskazuje kalkulator PFRON. Podając stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia (w szczególności schorzenia specjalne) można sprawdzić całkowity koszt zatrudnienia po wliczeniu wszystkich składek w danym miesiącu.

Narzędzie to służy nie tylko przedsiębiorcom, którzy chcą dowiedzieć się, ile będzie kosztować wypłacanie wynagrodzenia nowego pracownika. Także osoby zatrudniane skorzystają z kalkulatora. Sprawdzą w nim, ile pieniędzy będą otrzymywać co miesiąc na konto, w przypadku podanej w umowie kwoty brutto.

Na co pracodawca może dostać dofinansowanie z PFRON

Kalkulator dofinansowania PFRON pokazuje, jaka kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością przysługuje przedsiębiorcy. Jednak to nie jedyne wsparcie, na jakie można liczyć. Na stronie Funduszu znajdują się też informacje o innych dotacjach, a także wiele ważnych wiadomości. Znajdują się tam takie dane jak termin składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i daty wypłacania świadczeń.

Każdy, kto zamierza zatrudnić osobę z orzeczeniem, musi uzyskać ważne informacje. Aby ubiegać się o dofinansowanie dla pracowników niepełnosprawnych, trzeba znać kod choroby pracownika i posiadać kopię orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego występowanie schorzenia. Brak tego potwierdzenia nie obejmuje żadnego uzasadnienia podanego przez przedsiębiorcę. Jest też powodem odrzucenia wniosku o dotacje z PFRON.

Fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sport paraolimpijski – to klucz do samodzielności

Przeczytaj następny

Możesz pomóc wnieść niepełnosprawnych na tatrzański szczyt. Ruszyła rekrutacja Szerpów Nadziei

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page