Kołobrzeg: dyskutowano o lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Uczestniczki konferencji podczas dyskusji

Kadra warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej na co dzień zajmująca się rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami, a także przedstawiciele samorządów lokalnych oraz PFRON z czterech województw: podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wzięli udział w konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 października w Kołobrzegu.

Podczas konferencji „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” uczestnicy mogli wziąć udział w licznych wystąpieniach oraz zajęciach warsztatowych. Efektem konferencji było podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która w sposób stały pracować będzie nad utworzeniem lokalnego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez ekonomię społeczną.

Gośćmi specjalnymi PFRON były: przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Grażyna Koźlik oraz prezes WTZ UNIKAT w Katowicach Patrycja Rojek.

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dziś koncert Meli Koteluk. Transmisja w pełni przystosowana dla osób g/Głuchych

Przeczytaj następny

77 mln złotych na program „Dostępny samorząd – granty”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page