Można uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” ruszył moduł Dostępne Mieszkanie, dzięki któremu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą starać się o dofinansowanie do zmiany mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Moduł skierowany jest do osób poniżej 65 roku życia, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoznaczne) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, które są ograniczone w swoim mieszkaniu przez bariery architektoniczne.

– Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł – dodaje.

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Do wniosku, który można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków (SOW), należy dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero
  • oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Kwota, którą można uzyskać, zależy od lokalizacji. Maksymalne wysokości dofinansowań są publikowane kwartalnie przez PFRON.

Link:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Wnioski można składać do końca grudnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jakie choroby kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności?

Przeczytaj następny

Policki Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page