Nabór do konkursu „Pokonamy bariery” przedłużony do 16 listopada

Termin naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” został przedłużony do 16 listopada 2020 roku, do godziny 14:00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Ogłoszony 9 października konkurs PFRON „Pokonamy bariery” pozwala na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Dofinansowanie takich projektów ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym do fundacji i stowarzyszeń, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, a także spełniających szczególne warunki spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. Specjalny formularz dostępny jest na stronach Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Źródło i fot.: pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W Koszalinie rozpoczyna się 17. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

Przeczytaj następny

Ponad 1500 osób polubiło Reha-News na Facebooku

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page