Nowe stawki refundacji składek ZUS przez PFRON

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek emerytalnych i rentowych. W związku z podwyższeniem od 1 stycznia stawek tych zobowiązań, zmianie automatycznie uległy również kwoty refundacji.

Kwota refundacji zależna jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

  • znaczny stopień niepełnosprawności – 100% kwoty zapłaconych składek,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności – 60% kwoty zapłaconych składek,
  • lekki stopień niepełnosprawności – 30% kwoty zapłaconych składek.

W 2020 r. kwoty refundacji wynoszą odpowiednio:

  • Lekki stopień niepełnosprawności: 64,60 zł („mały” ZUS), 258,93 zł („duży” ZUS),
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności: 128,80 zł („mały” ZUS), 517,85 zł („duży” ZUS),
  • znaczny stopień niepełnosprawności: 214,66 zł („mały” ZUS), 863,09 zł („duży” ZUS),

W przypadku opłacania składek (emerytalnych i rentowych) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, należy dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G („Należna kwota refundacji”) można również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Serial „Włączeni i Aktywni” trafi na kanał PFRON-u na Youtube

Przeczytaj następny

Police: msza z okazji Światowego Dnia Chorego

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page