Obowiązują nowe przepisy ws. zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Od 3 grudnia rodzice mogą wypowiadać dotychczasowe umowy z wójtem ws. zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów. Ale nowych nie ma jeszcze jak zawrzeć, bo brakuje uchwał.

We wtorek weszły w życie nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Zgodnie z nimi rada gminy określa w uchwale na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, a wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka.

Zwrot rodzicom kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. Rodzice mogą wypowiadać dotychczasowe umowy w ciągu trzydziestu dni od wejścia w życie nowych przepisów, a wójt ma czternaście dni na podpisanie nowych.

Rady gmin muszą się więc spieszyć, żeby uchwały podjąć jak najszybciej. Wśród samorządowców pojawiają się wątpliwości, jak wojewodowie będą traktowali takie uchwały – czy jako prawo miejscowe, czy też nie? Czy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, czy też z mocą od 3 grudnia? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do kilku urzędów wojewódzkich.

Jako pierwszy termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały skomentował dla Serwisu Samorządowego PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

– Jako akt prawa miejscowego co do zasady powinna ona wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, chyba że w uchwale tej rada gminy określi termin dłuższy (przy uwzględnieniu terminów wejścia w życie znowelizowanych przepisów Prawa oświatowego, tj. 03.12.2019 r.) – wskazuje w odpowiedzi Anna Czuchra.

Jak jednak zaznacza, należy pamiętać o przepisie art. 39a ust. 5 Prawa oświatowego, który nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

– Wprowadzenie przepisów uchwały do obrotu prawnego winno zatem nastąpić w takim czasie, aby zapewnić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) możliwość zawarcia z rodzicami w ustawowo określonym terminie, co w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli tylko takie okoliczności w danej sprawie wystąpią, może wiązać się z wyznaczeniem przez radę krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis, z określeniem terminu wejścia w życie z dniem ogłoszenia czy wręcz z nadaniem uchwale wstecznej mocy obowiązującej – dodaje.

Nowe przepisy wzbudziły wiele wątpliwości po stronie samorządowców, którzy pytali m.in., co gdy rodzic wypowie dotychczasową umowę, a nie będzie jeszcze uchwały, co gdy w gminie nie ma ani jednej stacji paliw, skąd pozyskać dane nt. średniego zużycia paliwa pojazdu.

Na razie w Dziennikach Urzędowych poszczególnych województw próżno szukać odpowiednich uchwał. We Wrocławiu pod koniec listopada dopiero ruszyły konsultacje projektu uchwały; mają się zakończyć w połowie grudnia. W Zduńskiej Woli projekt był dyskutowany na posiedzeniach komisji. Jako jeden z pierwszych samorządów uchwałę mają już za sobą radni Kruszwicy.

Źródło: aba/PAP

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Poczta Polska zatrudnia prawie 1800 niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Ponad 1000 like’ów portalu Reha-News na Facebooku!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page