PFRON organizuje konkurs „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”

Do 21 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.

W ramach konkursu można się starać o dofinansowanie o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 360.000 zł (dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.000 zł, natomiast dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 240.000 zł).

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

  1. uczelnie – szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),
  2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),
  3. instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),
  4. inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRONu.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Unsplash.com

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ogłoszono plan wsparcia osób niepełnosprawnych na 2020 r.

Przeczytaj następny

SOSW w Tanowie zaprasza na Kiermasz Bożonarodzeniowy

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page