PFRON podał nowe stawki dofinansowań do składek ZUS

Plik banknotów 50-złotowych i 100-złotowych

W związku z podniesieniem opłacanych przez przedsiębiorców składek emerytalnych i rentowych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podał zaktualizowaną wysokość ich refundacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności prowadzących działalność gospodarczą.

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą składkę emerytalną i rentową. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W 2021 r. minimalne kwoty składek wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

  • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe,

a w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności zgodnie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • 163,97 zł – na ubezpieczenie emerytalne
  • 67,20 zł – na ubezpieczenie rentowe

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może otrzymać refundację w wysokości 260,51 zł (69,35 zł przez pierwsze dwa lata działalności, osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 521,02 zł (138,70 zł przez pierwsze dwa lata), natomiast ze znacznym stopniem – 868,36 zł (231,17 zł przez pierwsze dwa lata).

W przypadku, gdy opłacane są składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca jest zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G („Należna kwota refundacji”) można również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niebawem ruszy cykl webinariów „Biznes bez barier”

Przeczytaj następny

Szczeciński PFRON przenosi się do nowego biurowca

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page