PFRON pomoże w zapewnieniu dostępności w budynkach wielorodzinnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku. Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?

1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON. 

2. Przygotuj niezbędną dokumentację dla planowanej lub realizowanej inwestycji.

3. Wypełnij i złóż wniosek w Oddziale PFRON  – pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz o niezbędnych załącznikach!

4. Zaczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A – decyzja udzielona zostanie w postaci promesy.Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie Twojego projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

Informacja o sposobie składania i rozpatrywania wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne, zgodne z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A. Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON na odpowiednim formularzu. Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania – informacja o podjętej decyzji przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.

W tym terminie wnioskodawca powinien:

  • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
  • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
  • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A.Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę – na potrzeby realizacji umowy wymagane jest wydzielenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z Funduszu.

Rozliczenie przekazanych przez PFRON środków finansowych nastąpi po dostarczeniu:

  • oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów,
  • protokołu odbioru robót, a w przypadku inwestycji dotyczących urządzeń dźwigowych również protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji,
  • kosztorysu ofertowego lub kosztorysu powykonawczego.

Ważne!

Dokonywanie zakupów i/lub zamawianie usług powinno odbywać się:

  • w sposób konkurencyjny, racjonalny i efektywny,
  • z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych.

Źródło: policki.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W Policach urząd miejski dowiezie niepełnosprawnych na wybory

Przeczytaj następny

Od 3 tygodni działa infolinia pacjenta NFZ

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page