Pierwsza gmina w Małopolsce otrzymała środki na transport „door-to-door”

Osoba na wózku stojąca na korytarzu

Tuż przed Bożym Narodzeniem małopolski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał pierwszą w Małopolsce umowę na finansowanie usługi indywidualnego transportu „door-to-door”.

Beneficjentem podpisanej 23 grudnia umowy, opiewającej na 333 850 złotych, jest gmina Iwanowice. Z przyznanej kwoty oprócz świadczenia usług, sfinansowany zostanie zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Przeczytaj następny

W Kielcach powstał tor do nauki jazdy na wózku inwalidzkim

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page