Powiat policki otrzyma dofinansowanie w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Anna Rąbel, Andrzej Bednarek i Beata Chmielewska prezentują podpisaną umowę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże powiatowi polickiego 34 tysiące złotych dofinansowanie w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. 13 września została podpisana stosowna umowa.

Umowę podpisali dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Anna Rąbel, starosta policki Andrzej Bednarek i członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska. Zakłada ona, że powiat podejmie działania aktywizacyjne w postaci wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz wypłaty dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych.

Beneficjentami ostatecznymi programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi powiat policki zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

Fot. Mateusz Frąckowiak/policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczeciński szpital włącza się do kampanii #WNOWYMKSZTAŁCIE

Przeczytaj następny

Police: seniorzy będą mogli wykonać bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page