Powiat Policki

Powiat policki leży w województwie zachodniopomorskim, położonym w jego północno-zachodniej części, nad rzeką Odrą, Roztoką Odrzańską i Zalewem Szczecińskim. Graniczy ze Szczecinem, powiatami gryfińskim i goleniowskim, a także niemieckimi landami.

Obejmuje tereny czterech przygranicznych gmin położonych na zachód i północ od Szczecina. Patrząc od południa są to: Kołbaskowo, Dobra, Police i Nowe Warpno. Zajmuje obszar 665 kilometrów kwadratowych. Ze względu na swoje wyjątkowe położenie na wodami oraz na terenie wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Wkrzańska, posiada on wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe, oferując możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo zróżnicowany.

Powiat Policki stanowi również doskonałe miejsce do mieszkania, a także aktywności gospodarczej i społecznej.

Z pewnością duże znaczenie na to, mają działania partnerskie podejmowane przez samorząd powiatowy w partnerstwie z samorządami gminnymi i innymi instytucjami.

Władze Powiatu nieustannie podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację inwestycji w obszarze m. in. infrastruktury drogowej, oświaty, czy ochrony środowiska. Przykładem takich przedsięwzięć są jak choćby realizowane w ostatnim czasie projekty:

  • „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”,
  • „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”,
  • „Remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na trzech odcinkach”,
  • „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza”,
  • „Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebieży”,
  • „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Ciekawym także przedsięwzięciem dającym nowe możliwości kształcenia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach. To placówka skierowana do osób dorosłych, które wyrażają chęć podwyższenia swoich kwalifikacji lub poziomu wykształcenia.

Pośród priorytetów Powiatu Polickiego na uwagę również zasługuje rozwój polityki społecznej, która w swoim zakresie obejmuje pomoc społeczną, wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, politykę prorodzinną oraz aktywizację społeczną
i rehabilitację osób niepełnosprawnych, politykę senioralną, a także wsparcie osób niesamodzielnych. Warto nadmienić, iż jedyny w województwie Klub Samopomocy dla Osób po Kryzysach Psychicznych funkcjonuje właśnie w Policach. Powiat prowadzi także inne ośrodki wsparcia jak np. Dzienny Dom Senior+, a także Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Duży potencjał wykazują także, prężnie działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, zrzeszające jego mieszkańców. Stanowią one bogaty kapitał społeczny, który jest formą współpracy obywateli, opierającym się na wzajemnym zaufaniu ludzi do siebie.

Powiat Policki rok rocznie zwiększa środki finansowe na tę niezwykle skuteczną współpracę przynoszącą wymierne efekty. Współpraca ta jest partnerska i umożliwia bardziej efektywne i racjonalne wykorzystywanie dostępnych zasobów.

Działalność Powiatu Polickiego w 2021 r. upozycjonowała go na liście rankingowej Związku Powiatów Polskich, na 19. miejscu na 150 powiatów w kategorii od 60 tys. do 120 tys. liczby mieszkańców. Dla porównania w 2020 r. było to miejsce 22, zaś
w minionych latach odpowiednio: w 2019 r. miejsce 24, w 2018 r. – miejsce 24, w 2017 r.- miejsce 97. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez niezależnych ekspertów w dziesięciu grupach tematycznych takich jak m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe czy rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

Celem określonym przez Zarząd Powiatu w Policach na lata następne jest harmonijny rozwój Powiatu Polickiego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych stanowiących jego wspólnotę.

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page