PSONI apeluje do rządu ws. działań w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wystosowało apel do rządu o objęcie zawieszeniem zajęć szkolno-wychowawczych również placówki edukacji specjalnej, jak również instytucje inne niż oświatowe. PSONI apeluje również o objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców osób z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia.

Publikujemy pełną treść apelu:

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPRZECIWIA SIĘ DYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
I APELUJE O:

  • zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 i pilne zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
  • podjęcie działań w sprawie sposobu funkcjonowania innych niż oświatowe placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. ośrodek wczesnej interwencji, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy.
  • zmianę tzw. specustawy w sprawie koronawirusa i objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców osób z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia

Odnośnie tego ostatniego punktu podczas czwartkowej konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zadeklarowała, że trwają pracę nad pilną nowelizacją obowiązujących przepisów.

Przypomnijmy, że wg aktualnie obowiązujących przepisów zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do momentu publikacji tego artykułu w Polsce potwierdzono 44 przypadki zarażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła.

Źródło: psoni.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PFRON apeluje o załatwianie spraw za pomocą korespondencji papierowej i elektronicznej

Przeczytaj następny

Biskupi udzielą wiernym dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św.

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page