Trwa nabór wniosków w programie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Jeszcze do 31 sierpnia 2020 roku trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym jego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej. Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu będzie uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych-kierunek pomocy 1 i 2.

Jak to zrobić?

Należy pobrać oraz wypełnić komputerowo wniosek i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl.

Więcej informacji:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/bezpieczne-wtz-i-rehabilitacja-spoleczno-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” utrzymuje się na rynku mimo pandemii

Przeczytaj następny

Prawie 200 osób wystartowało w Triathlonie dla Januszy i Grażyn

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page