Trwają konsultacje ws. standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym

Pociąg stojący na stacji kolejowej

Do końca 2022 r. trwają konsultacje ws. standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w kolejowym i drogowym transporcie zbiorowym.

Standardy zostały opracowane w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Projekt ten jest realizowany w partnerstwie PFRON z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego i służy służy wprowadzaniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jego celem głównym jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego i działania szkoleniowe..

Opracowane standardy obsługi to:

  1. Standard informowania i komunikowania się;
  2. Standard pomocy w podróży;
  3. Standardy badawcze:
  • badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
  • badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego.
  1. Standard szkoleniowy.

Każdy standard zawiera praktyczne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób pracownicy transportu zbiorowego, mający bezpośredni kontakt z podróżnymi ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami powinni wykonywać swoje zadania adekwatnie do potrzeb takich podróżnych, ale również przy zachowaniu obowiązujących ich zasad bezpieczeństwa.

Opracowane standardy można pobrać pod poniższym linkiem:
Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Uwagi, sugestie i komentarze co co ich kształtu można przesyłać na adres e-mail: standardyptz@pfron.org.pl. Konsultacje zakończą się 31 grudnia 2022 r.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Goleniowski ZAZ podpisał umowę z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu

Przeczytaj następny

Polsat pokaże igrzyska paraolimpijskie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page