Uwaga! Zmiana godzin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie na samochód

Nie o północy, ale o godz. 10:00 rozpocznie się druga tura naboru wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Ponadto wprowadzono nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Nowy nabór wniosków rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia do godz. 23:59.

W ramach zmian procedury wprowadzono trzy dodatkowe oświadczenia, które powinny być złożone przez wnioskodawców. Po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków. Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków, będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek, trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do programu, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze, mogą być składane ponownie w kolejnej turze. Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW niei ma możliwości ponownego wykorzystania wniosków z pierwszej tury naboru.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością jest skierowany do osób, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się do samochodu na miejsce kierowcy lub pasażera.

Więcej informacji:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-zasady-skladania-i-rozpatrywania-wnioskow-o-dofinansowanie-w-programie-samodzielnosc/

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wózek inwalidzki elektryczny czy skuter inwalidzki elektryczny: Który wybrać i czy powinien być składany?

Przeczytaj następny

10-letni Miłosz z MPD przeszedł Tour du Mont Blanc

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page