Zachodniopomorski PFRON ogłosił nabór do programu „Rehabilitacja 25 plus”

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Program „Rehabilitacja 25 plus” adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W ramach programu placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). 

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł. 

Adresatów programu zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych, do Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk
  • i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

PFRON zachęca do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Źródło: pfron.org.pl; fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Blisko 30 mld zł na wsparcie niepełnosprawnych w 2020 r.

Przeczytaj następny

NFZ zapowiada nowy model opieki nad osobami chorymi na otyłość

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page